Kako je pseudonaučna praksa ušla u zvanično obrazovanje odraslih

Ako se, na primer, postavi pitanje kakva je razlika između kursa engleskog jezika koji vodi javno priznati organizator aktivnosti ili kursa engleskog jezika kod nekog drugog pravnog lica, odgovor je da iza prvog stoji država kao garant kvaliteta. Kurs engleskog jezika kod organizacije koja ima status javno priznatog organizatora aktivnosti znači da je, počev od programa, do prostora i nosioca aktivnosti, u proceduri propisanoj Zakonom, utvrđeno da ova organizacija zadovoljava određene standarde, da je dobila odobrenja Ministarstva i da polazniku izdaje javnu ispravu/uverenje na propisanom obrascu.

Ali kada jedna organizacija dobije formalni okvir i mogućnost da izda uverenje da je polaznik postao Feng šui [1,2] praktičar, to praktično znači da je država ozakonila jednu pseudonaučnu [3] praksu i to se upravo dogodilo sa Feng šui institutom „Sandra Drinčić“.

Svakako da ovo nije bila namera Zakona, jer je uređivanje obrazovanja odraslih trebalo da bude jedan od sistemskih pristupa problemu smanjivanja razmera nepismenosti i profesionalne neosposobljenosti stanovništva stvaranjem pravnog okvira za poboljšanje obrazovne i kvalifikacione strukture stanovništva pa samim tim i povećanje zapošljivosti. Ipak, ovaj Zakon je popločao put nesmetanom legalizovanju kurseva i obuka koje nisu ni u skladu sa školskim programom ni sa drugim propisima ali ni sa tekovinama moderne nauke. Ovde je kulturu znanja zamenila kultura neznanja i naučne nepismenosti, a jedan važan indikator da je to tako predstavlja upravo ozakonjenje verovanja da pozicija nameštaja u kući leči i određuje našu sudbinu.

ŠTA JE JAVNO PRIZNATI ORGANIZATOR AKTIVNOSTI?

Član 18. Zakona o obrazovanju odraslih navodi sledeći postupak za izdavanje odobrenja drugoj organizaciji radi sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti.

Postupak se pokreće zahtevom koji se podnosi Ministarstvu. Zahtev sadrži: naziv, delatnost, sedište organizatora aktivnosti kao i predlog programa aktivnosti obrazovanja odraslih.

Predlog programa aktivnosti obrazovanja odraslih sadrži plan i program obrazovanja odraslih i način njegovog ostvarivanja, uslove predviđene za izvođenje aktivnosti obrazovanja odraslih koji se odnose na prostor u kome će se ta aktivnost izvoditi, potrebnu opremu i sredstva, kao i broj potrebnih stručnih lica koja će biti angažovana za izvođenje aktivnosti obrazovanja odraslih.

Uz zahtev se prilažu dokazi o ispunjenosti uslova i dokaz o uplati administrativne takse.

Ministarstvo upućuje Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja deo zahteva koji se odnosi na plan i program obrazovanja odraslih i način ostvarivanja, na mišljenje.

Po dobijanju pozitivnog mišljenja Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, zahtev se dostavlja prosvetnom inspektoru Ministarstva radi utvrđivanja ispunjenosti ostalih uslova za izdavanje odobrenja.

O zahtevu za izdavanje odobrenja, na osnovu nalaza prosvetnog inspektora, odlučuje ministar u roku od tri meseca od dana podnošenja zahteva.
Rešenje o zahtevu za izdavanje odobrenja radi sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti konačno je u upravnom postupku.

Odobrenje se izdaje na pet godina.

Druga organizacija podnosi zahtev za izmenu odobrenja i kada vrši statusnu promenu, menja sedište, odnosno objekat ili uvodi novu aktivnost obrazovanja odraslih.

Osnovni sadržaj aktivnosti odnosi se na primenu Pravilnika o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa jimena Pravilnika podrazumeva sprovođenje procedure odobravanja programa od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a za 2017. godinu obrađeno je 50 zahteva za sticanje statusa javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Uloga Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u toj proceduri je:

 • procena celokupne dokumentacije;
 • procena uslova u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava od strane prosvetne inspekcije;
 • izdavanje odobrenja o sticanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih;

Uloga Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je:

 • procena programa aktivnosti obrazovanja odraslih;
 • izrada mišljenja o programu i slanje Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Kao što se vidi, u ovaj proces uključen je veći broj stručnih aktera, počev od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa kojim postupak počinje i okončava, preko Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja koji obavlja stručne poslove iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i prosvetne inspekcije koja vrši inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojim se uređuje organizacija i način rada ustanova za obrazovanje odraslih i javno priznatih organizatora aktivnosti.

ŠTA JE FENG ŠUI?

Feng šui je sistem verovanja nastao u Kini, a koji razmatra uticaj takozvane energije Či na fizičko i mentalno zdravlje ljudi i to različitim pozicioniranjem objekata u prostoru. Za postojanje pomenute energije Či (koja predstavlja osnovni pojam u Feng šui učenju) i njenog uticaja na ljude ne postoje bilo kakvi empirijski podaci i u pitanju je tipičan primer pseudonauke (kao što su to astrologija, homeopatija i druge) [4,5].

Feng šui ima veze sa našom sudbinom podjednako koliko imaju crna mačka na putu, petak trinaesti ili ogledalo koje smo razbili. Ipak, ova sujeverna praksa je postala veoma popularna i na zapadu i otvorila celo jedno novo tržište za sujeverne. Ako je do sada postojao prostor za ovakve prakse među sportistima (srećna kopačka), kockarima (dobitnički niz) i mornarima (žena na brodu), Feng šui je na velika vrata uveo magijska verovanja i među privrednike.

ŠTA JE CENTAR ZA OBRAZOVOVANjE I UREĐENjE PROSTORA, FENG ŠUI?

Novembra 2017. godine, Feng šui Institut postao je Javno Priznat Organizator Aktivnosti obrazovanja odraslih lica na osnovu rešenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. To znači da u potpunosti ispunjava uslove propisane Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu programa, stručnog kadra, raspoloživog prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, za obuku — Feng šui praktičar.

Prema navodima sa matičnog sajta, Feng šui Institut je ustanova koja vrši obrazovanje odraslih lica, odnosno obrazovanje stanovništva van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja u dnevnim i večernjim razredima. Prevashodno, učenici treba da steknu znanje iz dijagnostike prostora na osnovu izgleda zatečenog stanja svih vrsta nekretnina, preko energetskog pročišćenja i radiestezijske [6] analize zračenja, pa sve do projektovanja novih nekretnina (ovo je zaista zvanično pojašnjenje obuke, ali to nije sve).

Postoji i Feng šui viši nivo. Sadržaj ovog dela obuke podrazumeva proširenje znanja koje su učenici stekli edukacijom i otkrivanje mnogih tajni Feng šui sistema koje se prenose samo usmenim putem. Neke od tema koje se obrađuju su:

 • procena kvaliteta nekretnine
 • analiza položaja nekretnine na placu i tumačenje sudbine ukućana
 • lečenje loših pozicija nekretnine u odnosu na plac
 • dijagnostika na osnovu izgleda nekretnine
 • analiza unutrašnjih prostorija i njihov uticaj na ljudski organizam
 • principi protoka Či energije
 • uvećanje dobre Či energije radi boljeg zdravlja i prosperiteta
 • projektovanje nove nekretnine za klijente, na osnovu kompasne direkcije i datuma rođenja vlasnika
 • tajne korekcija pozicije starih bunara i septičkih jama koje se ne koriste, a veliki su uzročnici mnogih oboljenja stanara
 • radiestezijska dijagnostika ukućana
 • određivanje srčane čakre nekretnine i njen značaj za ukućane.

Na kraju treba reći i da je cena jednog kursa ove pseudonaučne prakse 158.000 dinara.

UMESTO ZAKLjUČKA

Pored markiranja još jednog primera slabosti sistema obrazovanja da stane na put neznanju i zgrtanju novca na ljudskim slabostima, dodatno zabrinjava i činjenica da je po novom Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija, odlučivanje o izdavanju odobrenja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti drugoj organizaciji gotovo u potpunosti dato u nadležnost jednog (novog) pravnog lica — Agencije. Ujedno, samo ova Agencija ima ovlašćenje da izvrši spoljašnje provere kvaliteta javno priznatog ogranizatora, kao i da oduzme ovlašćenje, koje je ona i dala, što ukida dvostepenost u odlučivanju.

Zakon o javnom redu i miru Republike Srbije predvideo je novčane kazne od 10.000 do 50.000 dinara ili rad u javnom interesu od 40 do 120 časova za sve one koji se bave „vračanjem, proricanjem sudbine, tumačenjem snova ili sličnim obmanjivanjem na način kojim uznemirava građane ili narušava javni red i mir“ a Zakon o zdravstvenoj zaštiti kazne i do 1.000.000 dinara za onu organizaciju koja „oglašava, odnosno reklamira zdravstvene usluge, stručno medicinske postupke i metode zdravstvene zaštite, uključujući zdravstvene usluge, metode i postupke tradicionalne medicini“. Zbog toga (između ostalog) organizacija koja kroz svoj program „tumači sudbinu ukućana“ i bavi se radiestezijom treba da bude na adekvatan način sankcionisana, a norme Zakona o obrazovanju odraslih bolje formulisane kako bi sprečile da do ovakvih propusta uopšte i dođe.

Bilo bi od suštinske važnosti za sigurnije i pravednije upravljanje državom da svaka odluka pre donošenja bude potkovana proverenim i proverljivim podacima, kako bismo prostor neizvesnosti i neznanja, u budućnosti zamenili argumentima i činjenicama umesto dosadašnjim ličnim uverenjima i mističnim razlozima.


[1] Drevno kinesko verovanje da način na koji gradite kuću, ili način na koji su raspoređeni objekti u njoj, utiče na Vaš uspeh, zdravlje i sreću (Cambridge Dictionary).

[2] Kineska vrsta vračanja u kojoj se određena lokacija ili struktura bira ili formira, kako bi se uskladila sa prisutnim duhovnim silama (Merriam-Webster).

[3] Sistem tvrđenja, pretpostavki i metoda čiji zagovornici pokušavaju da stvore utisak da je reč o naučnom saznanju dok im s druge strane nedostaje utemeljenje u naučnom metodu (Uredba o utvrđivanju Programa promocije nauke, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća za period 2017– 2019. godine).

[4] Toward a Scientific Inquiry into Superstitious Business Decision-Making, Eric W. K. Tsang, 2004.

[5] Development of a Chinese Superstitious Belief Scale, Huang LS1, Teng CI, 2009.

[6] Davno napušteno polje medicine, zasnovano na naučno naivnoj tvrdnji da su elektroni osnovna biološka jedinica i da zbog toga sve bolesti predstavljaju neravnotežu u elektronskoj harmoniji (www.thefreedictionary.com).