Koliko brzo raste broj vukovaca?

Iz godine u godinu broj učenika sa svim zaključenim peticama raste. Na grafikonu je prikazan procenat učenika koji na kraju osmog razreda imaju sve petice, kao i procenat učenika kojima se dodeljuje diploma „Vuk Karadžić“ u osmogodišnjem periodu od 2008. do 2016. godine. Ova dva grafikona se razlikuju zato što jedan broj učenika sa svim peticama ne zadovoljava uslove za diplomu „Vuk Karadžić“ imajući u vidu da je pored toga potrebno da imaju zaključene sve petice od petog razreda, kao i posebnu diplomu ili nagradu sa takmičenja.

Slika: broj učenika sa svim peticama i broj vukovaca tokom osmogodišnjeg perioda


U periodu od osam godina broj učenika koji završava osmi razed sa svim peticama porastao je za 2% dok je broj vukovaca veći za 1.4%.